EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

Monday, October 09, 2006

Milli Eğitim Sistemimiz

Hacı Kayan-060412016

İbrahim Bozdemir-060412011

Türkçe 1-A

1. TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ

Türkiye'de eğitim; adalet, güvenlik ve sağlık gibi devletin temel işlevlerinden birisi olup devletin denetimi ve gözetimi altında yapılmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtı, taşra ve yurtdışı teşkilâtları eğitim hizmetlerinin sunumunda önemli görevler üstlenmektedirler.

Eğitim hakkı, T.C Anayasası ile güvence altına alınmış; eğitimin tür ve kademelerini ve işleyişe dönük esasları düzenleyen mevzuatla Türk Eğitim Sistemi bugünkü yapısını kurmuştur.

Türk Millî Eğitim Sisteminin genel çerçevesi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile belirlenmiştir.

1.1. TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI

Millî Eğitimin genel amacı bütün bireyleri;

1. Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenmiştir.

Eğitim sisteminin yönetsel üst yapısını Milli Eğitim Bakanlığı oluşturur. Bakanlığa bağlı taşra ve yurtdışı örgütleri ise icraya dönük hizmetleri görür.


1.2. ÖZEL AMAÇLAR

Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.

Yukarıda sayılan eğitimin genel ve özel amaçları, her eğitim etkinliğinde uyulması gereken amaçlardır. Bu genel ve özel amaçlar bir bakıma eğitime bir çerçeve vermektedir.

1.3. TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ

1.Genellik ve Eşitlik

2.Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları

3.Yöneltme

4.Eğitim Hakkı

5.Fırsat ve İmkân Eşitliği

6.Süreklilik

7.Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği

8.Demokrasi Eğitimi

9.Lâiklik

10. Bilimsellik

11. Plânlılık

12. Karma Eğitim

13.Okul ile Ailenin İş Birliği

14. Her Yerde Eğitim

2. TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

Türk Millî eğitim sistemi, bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılayacak şekilde ve bir bütünlük içinde "örgün eğitim" ve "yaygın eğitim" olmak üzere, iki ana bölümden oluşur.

2.1. ÖRGÜN EĞİTİM

Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında yapılan düzenli eğitimdir. Örgün eğitim, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

2.1.1. Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş 3-5 yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsar. Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız ana okulları olarak kurulabildikleri gibi, kız meslek liselerine bağlı uygulama sınıfları ile diğer öğretim kurumlarına bağlı anasınıfları olarak da açılabilmektedir.

Okul öncesi eğitimin amacı; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını, onların ilköğretime hazırlanmasını, koşulları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratılmasını, Türkçe'nin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamaktır.

2005-2006 eğitim-öğretim yılında 17.634 okul öncesi eğitim kurumunda, 549.604 çocuk eğitim görmekte olup, bu kurumlarda 22.789 öğretmen görev yapmaktadır.

2.1.2. İlköğretim

İlköğretim, 6-14 yaş grubundaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. İlköğretimin amacı; her Türk çocuğunun iyi birer yurttaş olabilmesi için, gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını, millî ahlak anlayışına uygun olarak yetişmesini, ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır.

İlköğretim kız ve erkek bütün yurttaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir.

2005-2006 eğitim-öğretim yılında 34.990 okulda, 10.512.356 öğrenci öğrenim görmekte olup 392.481 öğretmen görev yapmaktadır.

2.1.3. Ortaöğretim

Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık genel, meslekî ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Ortaöğretimin amacı; öğrencilere asgarî ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplum sorunlarını tanıtmak ve çözüm yolları aramak, ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda yükseköğretime, hem yükseköğretime hem mesleğe veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.

* Ortaöğretim;

* Genel ortaöğretim

* Meslekî ve teknik ortaöğretim

olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir ve öğrenciler, istek ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda bu programlardan birine yönelerek yetişme imkânı bulurlar.

Genel Ortaöğretim:

Genel ortaöğretimin amacı; öğrencileri ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültüre sahip, toplumun sorunlarını tanıyan, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan insanlar olarak yetiştirmek ve yükseköğretime hazırlamaktır.

Genel ortaöğretim; Genel liseler, Anadolu liseleri, Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri Anadolu öğretmen liseleri, spor liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri ve Çok programlı liselerden oluşmaktadır.

Meslekî ve Teknik Ortaöğretim:

Meslekî ve teknik ortaöğretim; iş ve meslek alanlarına iş gücü yetiştiren ve öğrencileri yükseköğretime hazırlayan öğretim kurumlarıdır.

Meslekî ve teknik ortaöğretim; Erkek teknik öğretim okulları, Kız teknik öğretim okulları, Ticaret ve turizm öğretimi okulları ve Din öğretimi okullarından oluşmaktadır.

2005-2006 eğitim-öğretim yılında 4.038'i meslekî ve teknik eğitim okulu olmak üzere 7.443 okulda, 3.213.605 öğrenci (2.037.490'ı genel, 1.176.115'i meslekî ve teknik ortaöğretimde) öğrenim görmekte olup 184.246 öğretmen (101.907'si genel, 82.339'u meslekî ve teknik ortaöğretimde) görev yapmaktadır.

Özel Eğitim

Özel eğitimin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayarak onları toplumla bütünleştirmek ve meslek sahibi yapmaktır.

Özel eğitim okulları Türk millî eğitim sistemindeki kademelendirmeye göre yapılandırılmıştır. Ancak, diğer okullardan farklı olarak, ilköğretim öncesinde hazırlık sınıfı bulunmaktadır. İlköğretime devam edecek durumda olan engelli öğrenciler hazırlık sınıfına alınmadan ilköğretime başlamaktadır.

Özel eğitim okullarında; Görme Engellilerin Eğitimi, İşitme Engellilerin Eğitimi, Ortopedik Engellilerin Eğitimi, Zihinsel Engellilerin Eğitimi, Süreğen Hastalığı Olanların Eğitimi, Otistik Çocukların Eğitimi, Üstün veya Özel Yeteneklilerin Eğitimi ve Kaynaştırma ve Özel Sınıflarda Eğitim kategorilerinde eğitim verilmektedir.

2005-2006 eğitim-öğretim yılında 495 özel eğitim okulunda, 25.238 öğrenci eğitim görmekte ve bu kurumlarda 4.904 öğretmen görev yapmaktadır.

Özel Öğretim

Özel öğretim kurumları 625 sayılı kanun doğrultusunda açılmış, her kademe ve türdeki özel okullar, özel dershaneler, özel mesleki ve teknik kurslar, özel motorlu taşıt sürücüleri kursları ile özel öğrenci etüt eğitim merkezlerini kapsamaktadır. Özel öğretim kurumları faaliyetlerini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gözetim ve denetiminde sürdürmektedir.

2005-2006 eğitim-öğretim yılında 10.766 özel öğretim kurumunda, 2.429.893 öğrenci eğitim görmekte bu kurumlarda 95.609 öğretmen görev yapmaktadır.


2.1.4. Yükseköğretim

Yükseköğretim, ortaöğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğrenim veren, en üst seviyeli insan gücünün ve bilimsel araştırma alanlarının istediği elemanları yetiştiren eğitim kurumlarının tümünü kapsar.

Yüksek öğretimin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

1. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek,

2. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak,

3. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak,

4. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek,

5. Araştırma ve incelemelerin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak,

6. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır.

Yükseköğretim kurumları; Üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu ile uygulama ve araştırma merkezlerinden oluşmaktadır.

Ülkemizde 53 devlet üniversitesi ile 26 vakıf üniversitesi bulunmaktadır.

Üniversitelerimizde(vakıf üniversiteleri dahil) 2.073.428 öğrenci (Bu sayıya 695.591 AÖF öğrencisi dahildir.) öğrenim görmekte, 26.029 öğretim üyesi ile 48.878 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

2.2. YAYGIN EĞİTİM

Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden birinden ayrılmış olan bireylere ilgi ve gereksinme duydukları alanda örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar.

Yaygın eğitim; genel ve meslekî teknik yaygın eğitim olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Yaygın eğitim kurumları şunlardır: Halk eğitimi merkezleri, Çıraklık eğitimi merkezleri, Pratik kız sanat okulları, Olgunlaşma enstitüleri, Endüstri pratik sanat okulları, Mesleki eğitim merkezi, Yetişkinler teknik eğitim merkezleri, Özel kurslar, Özel dershaneler, Eğitim ve uygulama okulları(özel eğitim), Meslek okulları(özel eğitim), Meslekî eğitim merkezleri (özel eğitim), Bilim ve sanat merkezleri (özel eğitim), Açık ilköğretim okulu, Açık öğretim lisesi.

Yaygın eğitim, yetişkinlere okuma-yazma öğretmek, temel bilgiler vermek, en son devam ettikleri öğrenim kademesinde edindikleri bilgi ve kabiliyetlerini geliştirmek ve hayatını kazanmasını sağlayacak yeni imkânlar kazandırmak amacıyla verilen okul dışı eğitimdir.

Yaygın eğitim; halk eğitimi, çıraklık eğitimi ve uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmektedir.

2005 yılında 9.648 yaygın eğitim kurumunda (halk eğitim merkezi ve çıraklık eğitim merkezlerinde) 3.886.638 kursiyer öğrenim görmüş ve 73.507 öğretmen görev yapmıştır. Bununla birlikte,

2005-2006 eğitim-öğretim yılında 103.914 öğrenci açık ilköğretim, 283.938 öğrenci ise açık lise uygulaması kapsamında öğrenim görmektedir.

3. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

Millî Eğitim Bakanlığı; 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna göre;

1. Merkez örgütü

2. Taşra örgütü

3. Yurtdışı örgütü

4. Bağlı kuruluşlar

olmak üzere dört bölümden meydana gelmektedir.

3.1 MERKEZ ÖRGÜTÜ

Bakanlık merkez örgütü; Bakanlık makamı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerin yanı sıra Makam Onayı ile kurulan; Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığından oluşmaktadır.

1. Bakanlık Makamı

1. Bakan

2. Müsteşar

3. Müsteşar Yardımcıları

Bakan, Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetiyle, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

1.Müsteşar,

Bakanın yardımcısı olup Bakanlık hizmetlerini Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak Bakan adına düzenler ve yürütür.

Hizmetlerin yürütülmesinde Müsteşara yardımcı olmak üzere müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, doğrudan bakana bağlı bir karar organıdır. Eğitimle ilgili hemen her konuda bakana yardımcı olmakta, görüş vermekte, eğitim sorunları ile ilgili araştırmalar yapmakta veya yaptırmaktadır.

3. Ana Hizmet Birimleri

Merkez örgütünde eğitim-öğretim için yönetsel kararlar üreten üretim alt sistemleridir. On beşi genel müdürlük, biride başkanlık olarak belirlenen ana hizmet birimleri şunlardır:

1. Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü

2. İlköğretim Genel Müdürlüğü

3. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

4. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

5. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

6. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü

7. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

8. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

9. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

10. Yükseköğretim Genel Müdürlüğü

11. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

12. Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü

13. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

14. Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

15. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

16. Okuliçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı


4. Danışma ve Denetim Birimleri

Danışma ve denetim birimleri, Bakana gerekli konularda yardımcı bilgi üreten birimlerdir. Bunlar, yönetsel konularda araştırma, planlama yapar. Ayrıca, doğrudan veya dolaylı olarak Bakan adına eğitim sisteminin denetimini de yapan bu birimler şunlardır:

1. Teftiş Kurulu Başkanlığı

2. Strateji Geliştirme Başkanlığı(*)

3. Hukuk Müşavirliği

4. Bakanlık Müşavirleri

5. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

5. Yardımcı Birimler

Millî Eğitim Bakanlığı merkez örgütünde on dört yardımcı hizmet birimi kurulmuştur. Biri genel müdürlük, biri sekreterlik, biri müdürlük ve diğer on biri ise daire başkanlığı düzeyinde teşkilâtlandırılan yardımcı hizmet birimleri şunlardır:

1. Personel Genel Müdürlüğü

2. Yayımlar Dairesi Başkanlığı

3. Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığı

(*)Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 5436 sayılı Kanun'un 17'nci maddesi ile Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı kaldırılarak yerine Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur (24/12/2005 tarih ve 26033 sayılı Resmî Gazete).

4. İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı

5. Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

6. İşletmeler Dairesi Başkanlığı

7. Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı

8. Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı

9. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

10. Orta Öğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı

11. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

12. Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı

13. Savunma Sekreterliği

14. Özel Kalem Müdürlüğü

6. Sürekli Kurulları

Oluşumu ve çalışma yöntemleri ayrı yönetmeliklerle düzenlenen bu kurullar şunlardır:

1. Millî Eğitim Şurası

2. Müdürler Kurulu

3. Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu

4. Öğrenci Disiplin Kurulları

5. Özel İhtisas Komisyonları

Millî Eğitim Akademisi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığının bağlı kuruluşlarıdır.

3.2. TAŞRA ÖRGÜTÜ

Millî Eğitim Bakanlığı taşrada 81 il ve 924 ilçede örgütlenmiştir.

Her ilde millî eğitim müdürlüğü; merkez ilçe hariç her ilçede ilçe millî eğitim müdürlüğü bulunmaktadır. İlçe millî eğitim müdürlükleri görev ve hizmetleri açısından, il millî eğitim müdürlüklerine karşı sorumludur. Bunlar il ve ilçe bazında eğitim hizmetlerini yürütürler.

İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri; hizmetin özelliklerine göre şubeler, bürolar ile sürekli kurul ve komisyonlardan oluşur.

Millî eğitim müdürlüklerinin görev alanları şöyle gruplandırılmıştır;

1. Yönetim hizmetleri

2 .Personel hizmetleri

3. Eğitim-öğretim hizmetleri

4. Bütçe-yatırım hizmetleri

5. Araştırma-plânlama-istatistik hizmetleri

6. Teftiş-rehberlik-soruşturma hizmetleri

7. Sivil savunma hizmetleri

İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunması gereken başlıca bölümler şunlardır;

1. Özlük

2. Atama

3. İnceleme Soruşturma ve Değerlendirme

4. Kültür

5. Eğitim-Öğretim ve Öğrenci işleri

6. Program Geliştirme

7. Hizmet içi Eğitim

8. Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri

9. Okulöncesi Eğitim

10. Özel Eğitim ve Rehberlik

11. Okul İçi Beden Eğitimi Spor

12. Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler

13. Burslar ve Yurtlar

14. Özel Öğretim Kurumları

15. Sağlık İşleri

16. Yaygın Eğitim

17. Çıraklık ve Meslekî Teknik Eğitim

18. Araştırma, Plânlama ve İstatistik

19. Bütçe-Yatırım ve Tesisler

20. Eğitim Araçları ve Donatım

21. Arşiv ve İdare Bölümü

22. Sivil Savunma Hizmetleri

23. Basın ve Halkla İlişkiler

Bölümler, il veya ilçenin millî eğitim şube müdürü kadro sayısına göre tek tek veya hizmet benzerliğine göre birleştirilerek veya ayrılarak şubeler şeklinde oluşturmaktadır.

Yurtdışı Eğitim Teşkilâtı

Türk milli kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerini düzenlemek üzere, Millî Eğitim Bakanlığı yurtdışı teşkilâtları oluşturulmuştur.

Dış ülkelerin genel, mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişmelerini takip etmek ve ülkemize aktarımını sağlamak ve ülkemizin eğitim ve bilim faaliyetlerini yurtdışında tanıtmak üzere; Washington, Berlin, Viyana, Brüksel, Kopenhag, Paris, Tiflis, Lahey, Londra, Bern, Stockholm, Kahire, Riyad, Moskova, Lefkoşa, Bakü, Almatı, Bişkek, Taşkent ve Aşgabat'ta olmak üzere 20 Eğitim Müşavirliği; New York, Los Angeles, Berlin, Köln, Mainz, Münster, Münih, Nürnberg, Stuttgard, Düseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Sydney, Strazbourg ve Lyon'da olmak üzere 18 Eğitim Ataşeliği faaliyet göstermektedir.

Sunday, October 01, 2006

DERSİN AÇILIMI

EĞİTİME BİLİMİNE GİRİŞ DERSİ

Yrd. Doç. Dr. Cemil YÜCEL

cemilyucel.blogspot.com

Amaç:

Ders öğretmenlik mesleğine ilk adımını atan öğrencilere mesleklerini genel hatlarıyla tanıtır. Dört yıl boyunca alacakları derslerdeki konulara aşinalık kazandırır.

Eğitim Bilimine Giriş Dersinin YÖK Tarafından Belirlenen Alanı:

Eğitimin temel kavramları, bir bilim olarak eğitimin temelleri (felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik), eğitimin tarihsel gelişimi, eğitim bilimlerinde yöntem, eğitimin işlevleri, eğitim bilimleri bakış açısıyla toplumsal değişme ve yenileşme, bir meslek olarak öğretmenlik, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Takvim:

HAFTALAR

Pzts

Salı

Çarş

Perş

KONULAR

1

Hafta

02.Eki

03.Eki

04.Eki

05.Eki

Desin Tabıtımı, Beklentiler, Görev dağılımı, Sınavlar, Kaynaklar

2

Hafta

09.Eki

10.Eki

11.Eki

12.Eki

İstatistikler, Milli Eğitimin Sistemi ve Organları,

3

Hafta

16.Eki

17.Eki

18.Eki

19.Eki

Milli eğitim Temel Kanunu, Anayasa, Tevhid-i tedrisat

4

Hafta

23.Eki

24.Eki

25.Eki

26.Eki

Bayram haftası

5

Hafta

30.Eki

31.Eki

01.Kas

02.Kas

Öğretmen Yetiştirmenin Tarihi Süreci

6

Hafta

06.Kas

07.Kas

08.Kas

09.Kas

Müfredat Programı

7

Hafta

13.Kas

14.Kas

15.Kas

16.Kas

Eğitim Felsefeleri

8

Hafta

20.Kas

21.Kas

22.Kas

23.Kas

PİSA, TIMMS, Uluslar arası karşılaştırmalar, OKS, OSS

9

Hafta

27.Kas

28.Kas

29.Kas

30.Kas

Sendikalar, Öğretmenlik ve eğitimle ilgili sorunlar

10

Hafta

04.Ara

05.Ara

06.Ara

07.Ara

Okul idareciliği, yetiştirilmeleri, atanmaları, kademeleri

11

Hafta

11.Ara

12.Ara

13.Ara

14.Ara

Öğretim Model, Yöntem ve Teknikleri

12

Hafta

18.Ara

19.Ara

20.Ara

21.Ara

Piaget, Kholberg, Dewey, Vygotsky

13

Hafta

25.Ara

26.Ara

27.Ara

28.Ara

Okul gelişim ekipleri, Toplam kalite yönetimi

14

Hafta

01.Oca

02.Oca

03.Oca

04.Oca

Bayram Haftası

15

Hafta

08.Oca

09.Oca

10.Oca

11.Oca

Tekrar

Devam:

Öğrencilerin derslere devamı mecburidir. Öğrencinin görev aldığı gün devamsızlık yapmasının hiçbir mazereti (ağır hastalık ve ölüm dışında) kabul edilemez. Öğrenciler çalışmalarını en az üç gün once diskette kayıtlı haliyle teslim etmek zorundadır.

Çalışmaların Değerlendirilmesi:

Çalışmalardan elde edilecek puan final notuna eklenecektir. Öğrencilerin çalışmaları 20 puan olacaktır. Vize ve finalin ağırlıkları eşittir (%50-%50). Finalde sorulacak sorular vize konularını kapsamayacaktır. Sınavlar çoktan seçmeli test şeklindedir ve 20- 30 sorudan oluşmaktadır. Sınav süreleri 20-25 dakika olacaktır.

DERS BLOG’u

Öğrencilerin tüm çalışmaları derse ait BLOG’da internette yayımlanacaktır. Öğrenciler sınava bu blog’tan çalışacaklardır. Blog’ta yer alan tüm bilgiler sınava dahildir. Bu blog’ta yer alan bigiler diğer sınıflardaki öğrencilerin de katkılarıyla oluşturulacağından, kendi sınıfınız haricinde Blog’a eklenen bilgileri sürekli takip etmeniz gerekmektedir. Diğer sınıflarda sizinle aynı konuyu çalışan öğrencilerin siteye ekledikleri dosyaların birbirinin kopyası olması durumunda kopya muamelesi göreceğinizi unutmayınız. Ancak diğer sınıfta sizinle aynı konuyu çalışanlarla işbirliği yaparak çalışmanızı yapıyorsanız bunu tarafıma en az iki hafta once bildirmek durumundasınız. Çalışmalarınızın her birinde sınıfınız, adınız soyadınız ve numaranız mutlaka bulunmalıdır.

KONULARIN AYRINTISI

İstatistikler, Yıllara gore sayılardaki değişmeler

Kademelere gore öğretmen, okul, öğrenci sayıları, Kız erkek dağılımı, Bölgelere gore okullaşma

Sendikalı öğretmen sayıları

Öğrenci maliyetleri.

Taşımalı öğrenci sayısı

Birleştirilmiş sınıf sayıları

Projeksiyonlar

OKS, OSS sayısal sonuçları vs

Milli Eğitimin Sistemi ve Organları

Merkez teşkilatı ve görevleri

Milli Eğitim Müdürlükleri ve Birimleri

Okul Çeşitleri ve genel amaçları

Milli eğitim Temel Kanunu,

Anayasa da eğitim,

Tevhid-i tedrisat

Öğretmen Yetiştirmenin Tarihi Süreci

Tarihte Öğretmen yetiştiren kurumlar ve özellikleri

Öğretmenlikle ilgili gelişmeler

Şuralar

Müfredat Programı

Öğretim programı nedir, nasıl yapılır

Yeni Müfredat nasıl hazırlandı

Yeni Müfredatın felsefesi ve eskilerinden farkları

Eğitim Felsefeleri

Genel anlamda felsefe ve bölümleri

Genel anlamkda felsefi akımlar

Eğitim felsefesi akımları ve eğitime yansımaları

PİSA, TIMMS, Uluslar arası karşılaştırmalar, OKS, OSS

Uluslar arası karşılaştırmalarda eğitimimizin durumu.

Yapılan çalışmalarda ülkemizin diğer ülkelerle karşılaştırılması

Sendikalar, Öğretmenlik ve eğitimle ilgili sorunlar

Sendikalaşma tarihi

Mevcut sendikalar ve felsefeleri

Sendikaların temel söylemleri, talepleri

Okul idareciliği, yetiştirilmeleri, atanmaları, kademeleri

Çeşitleri

Atanma kriterleri

Öğretim Model, Yöntem ve Teknikleri

Öğretim stratejileri

Yöntemleri

Teknikleri

Olumlu ve olumsuz yönleri

Piaget, Kholberg, Dewey, Vygotsky

Gelişim ve öğrenme teorileri

Okul gelişim ekipleri, Toplam kalite yönetimi

Nasıl kurulurlar, amaçları nelerdir.

Temel ilkeleri

BÜYÜTMEK İÇİN TABLONUN ÜSTÜNE TIKLAYIN